Disclaimer, copyright en privacy

Disclaimer

Deze website bevat algemene informatie over BBTAS holding B.V.. Er wordt naar gestreefd de informatie correct, volledig en bijgewerkt te houden, maar dit kan niet worden gegarandeerd. De informatie is van algemene aard, kan worden gewijzigd en wordt verschaft zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van kwaliteit, juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

BBTAS is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website of de verschafte informatie dan wel enig handelen of genomen beslissingen daaruit voortkomend.

Copyright

BBTAS dan wel haar licentiegevers hebben auteursrecht op de inhoud van deze website. Het is gebruikers niet toegestaan om enig gedeelte van de website voor commerciële doeleinden te kopiëren, door te geven, te distribueren of van de website afgeleide voortbrengselen te maken.

Eventuele koppelingen naar andere websites zijn slechts bedoeld om de mogelijke aandacht van de bezoeker van deze website op die sites te vestigen. BBTAS heeft geen zeggenschap noch controle over zulke gekoppelde sites en een koppeling naar andere websites impliceert geen onderschrijving daarvan, noch strekken deze disclaimer en het hier beschreven privacybeleid zich uit tot gekoppelde websites, ongeacht of dit websites zijn van dochtermaatschappijen, gelieerde maatschappijen of van derden.

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens BBTAS verzamelt en hoe wij die gegevens gebruiken. Ons beleid omtrent privacy is opgesteld aan de hand van de richtlijnen die EU stelt, vastgelegd in de GDPR (in Nederland ook wel bekend als AVG).

Wat voor gegevens verzamelt BBTAS?
BBTAS verzamelt gegevens om effectief te kunnen werken en de beste ervaring met onze producten, zoals onze website, te kunnen bieden. Denk hierbij aan voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die door u verstrekt worden. In de gevallen dat BBTAS persoonlijke gegevens verzamelt die door de bezoeker van de website vrijwillig zijn verschaft of ingevuld, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het opvolgen van een verzoek, het verschaffen van informatie en het verwerken van sollicitaties conform de van toepassing zijnde wetgeving.

Hoe verzamelt BBTAS gegevens?
Deze gegevens komen op verschillende manieren bij ons binnen. Bijvoorbeeld doordat u deze gegevens zelf aan ons doorgeeft, als u contact met ons zoekt. Daarnaast maken we gebruik van technologieën als cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden dat bij het bezoek aan onze website opgeslagen worden op uw computer, tablet of smartphone. Hiermee kunnen we uw voorkeuren en instellingen opslaan en analyseren hoe onze websites en services presteren. Daarbij verzamelen wij geen persoonsgegevens. Via uw internetbrowser is het mogelijk om uw voorkeuren voor de opslag van cookies naar wens aan te passen.

Deelt BBTAS gegevens?
BBTAS verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van gegevens
BBTAS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bovendien worden uw gegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna worden de gegevens verwijderd.

Gegevens verwijderen
Iedereen binnen de EU heeft het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen voor verwijdering van uw gegevens, als die niet langer noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. Daarnaast kan het gebeuren dat wij persoonsgegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar verzamelen middels onze website. Dit is nooit onze intentie, maar het is onmogelijk te controleren. Wilt u deze of andere gegevens laten verwijderen, laten wijzigen of heeft u vragen over de beveiliging van uw gegevens? Neem dan contact met ons op via info@bbtas.nl.

Op zowel website als disclaimer en privacy is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter ter beslissing worden voorgelegd.